Toronto city council votes to change Dundas street name