Vivica Fox and Tisha Campbell, Chris Klein, Jeremy Sisto