David Foster says Katharine McPhee gave him a quarantine haircut | etalk