Ashton & Mila only bathe their kids sometimes | S19:E197 | etalk