Entering Wild, Wild Country | S1:E1 | 100 Days Wild